BIP

Na stronie znajdą Państwo aktualne informacje o awariach i przewidywanych czasach ich usunięcia a także o planowanych w najbliższym czasie wyłączeniach wody.

Twoja przeglądarka nie obsługuje flash, możesz pobrać najnowszy Flash Player ze strony.

Zakres działalności Spółki:

1

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Wspólników Spółki na zasadach określonych w obowiązujących przepisach

2

dostarczanie wody, odbiór ścieków, eksploatacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych poza obszarem Wspólników na podstawie zawartych przez Spółkę umów na świadczenie tych usług

3

utrzymanie i eksploatacja posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

4

produkcja i dostawa wody dla odbiorców usług podłączonych do sieci wodociągowych Spółki

5

odbiór ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych od odbiorców usług podłączonych do sieci kanalizacyjnej Spółki oraz ich odprowadzanie w celu oczyszczenia

6

zawieranie umów z odbiorcami usług o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, prowadzenie sprzedaży i rozliczeń z odbiorcami usług z tytułu realizacji usług wymienionych w pkt. 1, 2, 4, 5

7

prowadzenie i realizacja inwestycji w zakresie modernizacji, rozbudowy, budowy i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach posiadanych funduszy

8

wykonywanie konserwacji, napraw i remontów posiadanych obiektów, sieci i urządzeń

9

wydawanie związanych z przedmiotem działalności Spółki zapewnień na dostawę wody i odbiór ścieków, określanie warunków technicznych podłączeń, dokonywanie odbiorów technicznych, wykonywanie wpięć przyłączy do sieci

10

kontrola jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków

11

wykonywanie zleconych robót i usług instalacyjnych, inżynieryjno-budowlanych, transportowo-sprzętowych, projektowych, wynajmu obiektów i pomieszczeń Spółki

12

prowadzenie działalności handlowej